Bolnica u Petrovcu raspisala konkurs za dva zaposlena – Traže medicinsku sestru i višeg laboratorijskog tehničara

1
831

Opšta bolnica u Petrovcu je raspisala konkurs za dva radna mesta. Ovo su detalji konkursa:

Viši laboratorijski tehničar; Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Oglas važi od: 21.8.2019.

OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI
12300 Petrovac na Mlavi, Moravska 2
tel. 012/327-983, 327-984
faks: 012/327-985 
e-mail: [email protected]

Viši laboratorijski tehničar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla 


USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: visoko obrazovanje / viši laboratorijski tehničar – na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – stručni ispit – licenca / rešenje o upisu u komoru – najmanje godinu dana radnog iskustva u navedenom zvanju. 

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene na bolovanju, porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta 


USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove – srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine / medicinska škola / medicinska sestra – tehničar; stručni ispit; licenca / rešenje o upisu u komoru; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. 

OSTALO: Uz prijavu podneti: kraću biografiju, overenu kopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi sa prosečnom ocenom tokom školovanja, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu kopiju licence/rešenja o upisu u komoru, fotokopiju radne knjižice ukoliko kandidat ima radni staž ili potvrdu poslodavca (drugi dokaz o radnom iskustvu), original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ukoliko je kandidat promenio prezime, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu, kopiju/očitanu ličnu kartu. Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužan je da dostavi kandidat koji bude izabran pre prijema u radni odnos. Komisija će razmatrati sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviće se razgovor, radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati u zatvorenim kovertama, na adresu: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Moravska 2, 12300 Petrovac na Mlavi ili dostaviti lično u Pravnu službu Opšte bolnice Petrovac na Mlavi. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje pri izboru kandidata. 

Link ka konkursu: http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?pid=4

1 KOMENTAR

  1. Lepo je sto se raspisuju konkursi za prijem novih radnika ali, na zalost, sve manje ljudi se na iste konkurse prijavljuje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here