Budžet za 2020. predviđa zaduživanje države od 604,5 milijardi dinara

0
112

Budžetom Srbije za 2020. godinu predviđeno je da se za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze države, obezbedi 604,5 milijardi dinara.

U predlogu budžeta, koji je Vlada Srbije prosledila Skupštini, precizirano je da će se ta sredstva obezbediti iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada i to u iznosu od najviše 50,6 milijardi dinara.

Sredstva će se obezbediti i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti, odnosno državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti, u iznosu od najviše 312 milijardi dinara, kao i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na medjunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 236,6 milijardi dinara.

Od prodaje domaće finansijske imovine previđeno je da se obezbede i sredstva u maksimalnom iznosu od 5,8 milijardi dinara.

Ocenjeno je da su planirana primanja po osnovu zaduživanja veća od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 499,5 miliona dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji izmedju zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 605 milijardi dinara.

Predviđeno je i da se, za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, tokom 2020. godine mogu koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Objašnjeno je i da, ukoliko na kraju 2020. godine bude postojala pozajmica, sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Budžetom je predviđeno i da Srbije u 2020. godini izdaju garancije do ukupnog iznosa od 95,3 milijarde dinara (752 miliona evra i 18 miliona kuvajtskih dinara).

Pored ostalog, planirane su garancije za izgradnju gasovoda, nabaku pametnih brojila, izgradnju stanične zgrade Železničke stanice Beograd Centar, revitalizaciju hidroelektrane Đerdap 2.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here