Zaključak o otpočinjanju sa radom ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Petrovac za vreme vanrednog stanja

0
1319

Na osnovu Zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja „Sl. glasnik RS“, broj 62 od 29. aprila 2020., na osnovu člana 3. Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i uslužnih objekata na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi (Sl glasnik Opštine Petrovac na Mlavi br: 7/16, 8/16 i 1/18) a u skladu sa Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja „Službeni glasnik RS“, br. 31 od 16. marta 2020, 36 od 19. marta 2020, 38 od 20. marta 2020, 39 od 21. marta 2020, 43 od 27. marta 2020, 47 od 28. marta 2020, 49 od 1. aprila 2020, 53 od 9. aprila 2020, 56 od 15. aprila 2020, 57 od 16. aprila 2020, 58 od 20. aprila 2020.,60 od 24.aprila Na sednici Štaba za vanredne situacije br 87-48/20-02 od 01.05.2020. godine, Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi donosi:

ZAKLjUČAK
O OTPOČINjANjU SA RADOM UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI
ZA VREME TRAJANjA VANREDNOG STANjA

Svi ugostiteljski objekti (restorani, kafići, barovi i ostali objekti u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost) na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, počev od 04.05.2020. godine, nastavljaju sa radom i samostalno utvrđuju radno vreme svojih objekata u vremenskom intervalu od 07 do 17 časova, za vreme trajanja vanrednog stanja, što su dužni i da istaknu na glavnom ulazi ili drugom vidnom mestu

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u delatnostima iz stava. 1. ovog Zaključka dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju uputstava odgovornog lica i da primenjuju propisane odnosno utvrđene mere koje se odnose na upotrebu sredstava za ličnu higijenu.

Pravna lica i preduzetnici iz tačke 1. ovog zaključka dužna su da putem sredstava javnog informisanja kao i redovnim uvidom u službena glasila prate mere nadležnih organa Republike Srbije te u saglasju sa istim uvode nove, odnosno prilagođavaju i menjaju postojeće mere zaštite u cilju realizacije aktivnosti iz ovog zaključka.

Nadzor nad izvršenjem ovog zaključka, obavljaće komunalna inspekcija opštine Petrovac na Mlavi.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se od 04.05.2020. i biće objavljen na internet portalu opštine Petrovac na Mlavi i oglasnoj tabli opštine Petrovac na Mlavi.

Izvor: Opština Petrovac na Mlavi

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here